ຍີນ​ດີ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ເຂົ້າ​ສູ່​ເວັບ​ໄຊ​ພະ​ແນກ ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ແລະ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ ແຂວງ ເຊກອງ

ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ

 • ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ

      ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂັ້ນແຂວງ ຂັ້ນແຂວງແລະ ນະຄອນຫລວງ ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ “ ພວຕ ‘’ ແມ່ນການຈັດຕັ້ງໃນໂຄງປະກອບ ກົງຈັກຂອງອົງການປົກຄອງຂັ້ນແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫລວງ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ ກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງແຂວງ, ນະຄອນຫລວງ ໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານລັດຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕາມການມອບຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງສູນກາງໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານການຄົ້ນຄ້ວາ, ການພັດທະນາ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຜົນ ສໍາເລັດທາງດ້ານວິທະຍາສາ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ, ຕັກນິກເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ, ຊັບສິນທາງປັນຍາ, ວຽກງານມາດ ຕະຖານ ແລະ ການວັດແທກໃນຂອບເຂດທົ່ວແຂວງ.

 • ໜ້າທີ່ 
 1. ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ, ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງ, ແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລະບຽບກົດໝາຍ,ດໍາລັດ, ຂໍ້ຕົກລົງ, ມະຕິ, ຄໍາສັ່ງ, ແຈ້ງການ, ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ນິຕິກໍາຕ່າງໆ ຂອງກະຊວງ,ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານ ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກໍາ,ເຕັກນິກເຕັກໂນໂລຊີ-ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຊັບສິນທາງປັນ ຍາ, ມາດຕະຖານ ແລະ ການວັດແທກ ໃຫ້ກາຍເປັນ ແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການ ແລະ ແຜນວຽກລະອຽດ ຂອງພະແນກ ແລະຮັບຜິດຊອບຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
 2. ຄົ້ນຄວ້າ, ຜັນຂະຫຍາຍທິດທາງແຜນການ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂໍ້ກໍານົດ,ກົດລະບຽບຂອງ ກະຊວງ, ແຂວງ ແລະ ນະຕໍຄອນຫຼວງໄດ້ວາງອອກ.
 3. ຄຸ້ມຄອງວຽກງານການຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ ສ້າງແຜນການ, ສະຫຼຸບ ລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈໍາ ເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ແລະ ປະຈໍາປີ ຂອງພະແນກໃຫ້ກະຊວງ,ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງຢ່າງເປັນປົກ ກະຕິ.
 4. ສ້າງແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດພ້ອມທັງງົບປະມານເພື່ອຈັດຕັ້ງເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ ພະແນກຕາມພາ ລະໜ້າທີ່ ຂອງຕົນນໍາ ສະເໜີຕໍ່ກະຊວງ, ແຂວງ ແລະນະຄອນຫຼວງເພື່ອຂໍອະນຸຍາດ.
 5. ເປັນເຈົ້າການໃນການຄຸ້ມຄອງ, ສຶກສາອົບຮົມ, ກໍ່ສ້າງຍົກລະດັບ, ບໍາລຸງຮັກສາ, ບັນຈຸຊັບຊ້ອນ, ປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍ ແລະ ປະຕິບັດວິໄນຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນຕາມລະບຽບ ກົດໝາຍ.
 6. ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກໍາ,ເຕັກນິກເຕັກໂນໂລ ຊີ-ຂໍ້ມູນຂ່າວ ສານ, ຊັບສິນທາງປັນຍາ, ມາດຕະຖານ ແລະ ການວັດແທກໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄົນໃນ ສັງຄົມ ໃນການຈັກຕັ້ງ ແນວທາງນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ, ແຜນການ ແລະ ໂຄງການໃນຂະແໜງການຂອງຕົນ.
 7. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆ ແລະ ນໍາເອາຜົນສໍາເລັດທາງດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດ ຕະກໍາ, ເຕັກໂນ ໂລຊີ-ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຊັບສິນທາງປັນຍາ, ມາດຕະຖານ ແລະ ການວັດແທກໄປເຜີຍແຜ່ລົງສູ່ ຮາກຖານໃຫ້ທັນການ ແລະ ເປັນໃຈກາງ ຮັບຜິດຊອບ, ເກັບກໍາ,ບໍລິການ, ສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍຜົນສໍາເລັດຂອງການຄົ້ນຄວ້າ ຢ່າງເປັນລະບົບ.
 8. ສັງລວມ ລາຍງານ ແລະ ວິໄຈບັນຫາຕ່າງໆ ເພື່ອແກ້ໄຂໃຫ້ທ່ວງທັນເວລາຕາມພາລະບົດບາດຂອງພະແນກ.
 9. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊັບສົມບັດ, ວັດຖຸສິ່ງຂອງ, ພາຫະນະ, ອຸປະກອນເຕັກນິກ, ງົບປະມານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດແລ້ວ ຢ່າງມີ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນສູງ.
 10. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສ້າງລະບຽບຫຼັກການກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ, ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ,ການປະສານງານ ຂອງພະແນກໃຫ້ ລະອຽດຈະແຈ້ງ ເພື່ອນໍາສະເໜີ, ພິຈາລະນາ ແລະ ປະກາດໃຊ້ໂດຍເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ຂອງອໍານາດການປົກຄອງແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ.
 11. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພິຈາລະນາແກ້ໄຂຄໍາສະເໜີ, ຄໍາຮ້ອງຟ້ອງ, ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ແລະ ຄໍາຮ້ອງທຸກຂອງບຸກຄົນ, ຂອງນິຕິບຸກຄົນ ຫຼືອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທີ່ມີບັນຫາດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ,ນະວັດຕະກໍາ, ເຕັກນິກ ເຕັກໂນໂລຊີ-ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຊັບສິນທາງປັນຍາ, ມາດຕະຖານ ແລະ ການວັດແທກຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.
 12. ປະກອບຄໍາເຫັນ ແລະ ແນະນໍາບັນດາພາກສ່ວນທີ່ດໍາເນີນກິດຈະການຕ່າງໆພາຍໃນແຂວງ ແລະ ນະຄອນ ຫຼວງທາງດ້ານວິ ທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກໍາ, ເຕັກໂນໂລຊີ-ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ,ຊັບສິນທາງປັນຍາ, ມາດຕະຖານ ແລະ ການວັດ ແທກ.
 13. ພົວພັນຮ່ວມມື, ພົບປະເຈລະຈາ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະເທດຕາມການ ມອບໝາຍຂອງຄະນະນໍາກະຊວງ, ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ.
 14. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງກະຊວງ, ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ.
 • ຂອບເຂດສິດ
 1. ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງ, ແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ,ແຜນການ, ແຜນງານຂອງກະ ຊວງ, ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງໃຫ້ກາຍເປັນແຜນວຽກລະ ອຽດ ແລະ ໂຄງການສະ ເພາະຂອງພະແນກ.
 2. ອອກຂໍ້ຕົກລົງ, ແຈ້ງການ, ກໍານົດໝາຍເຕັກນິກ ແລະ ປະກາດໃຊ້ລະບຽບການ, ຂໍ້ກໍານົດ, ບົດແນະນໍາໃຫ້ ຂະແໜງສາຍ ຕັ້ງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກໍາ, ເຕັກນິກເຕັກ ໂນໂລຊີ-ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຊັບສິນທາງປັນຍາ, ມາດຕະຖານ ແລະ ການວັດແທກ.
 3. ພົວພັນ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງຕົນ ແລະ ປະກອບຄໍາ ເຫັນ, ແກ້ໄຂບັນຫາທາງດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກໍາ, ເຕັກນິກເຕັກໂນ ໂລຊີ-ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຊັບສິນທາງ ປັນຍາ, ມາດຕະຖານ ແລະ ການວັດແທກໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ -ສັງຄົມຂອງແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ.
 4. ສະເໜີສ້າງຕັ້ງຂະແໜງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ບົນພື້ນຖານການເຫັນດີເປັນເອກະພາບຂອງ ຄະນະພັກ ອໍານາດ ການປົກຄອງແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຕາມຄວາມຈໍາເປັນຂອງວຽກງານຕາມລະ ບຽບກົດໝາຍ.
 5. ຄົ້ນຄວ້ານໍາສະເໜີສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂັ້ນເມືອງບົນພື້ນຖານການເຫັນດີເປັນ ເອກະພາບຂອງ ຄະນະພັກ ອໍານາດການປົກຄອງເມືອງ ແລະຄະນະພັກແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງຕາມຄວາມ ຈໍາເປັນຂອງວຽກງານ.
 6. ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນຜົນ, ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໃຫ້ ເມືອງ, ກຸ່ມບ້ານພັດ ທະນາ ແລະ ບ້ານ.
 7. ເລືອກເຟັ້ນເອົາຜົນສໍາເລັດດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກໍາ, ເຕັກນິກເຕັກໂນໂລຊີ-ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ, ຊັບສິນ ທາງປັນຍາ, ມາດຕະຖານ ແລະ ການວັດແທກ ທີ່ເໝາະສົມຈາກຕ່າງປະເທດເພື່ອສະເໜີ ແລະ ພິຈາລະນານໍາໃຊ້ພາຍໃນ ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ.
 8. ໃຫ້ການບໍລິການວິຊາການ ແລະ ບໍລິການທີ່ປຶກສາເພື່ອຊຸກຍູ້ຜັນຂະຫຍາຍແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ -ສັງຄົມບົນພື້ນຖານ ລະບຽບກົດໝາຍ.
 9. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ງົບປະມານ, ຊັບສິນຂອງລັດ ທີ່ໄດ້ຖືກອະນຸມັດແລ້ວຈັດຕັ້ງເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ ພະແນກໃຫ້ມີ ປະສິດທິຜົນສູງ.
 10. ສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງ, ປົດຕໍາແໜ່ງ, ຍົກຍ້າຍ, ຊັບຊ້ອນ, ຍ້ອງຍໍ, ແລະ ປະຕິບັດວິໄນຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະ ກອນພາຍໃນພະແນກ ຕາມລະບຽບລັດຖະກອນ.
 11. ສ້າງຕັ້ງໜ່ວຍງານ, ຄະນະກໍາມະການວິຊາການທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຕາມຄວາມຈໍາ ເປັນຂອງວຽກງານ ຕາມການຊີ້ນໍາຂອງກະຊວງໂດຍເຫັນດີຈາກອໍານາດການປົກຄອງແຂວງ ແລະ ນະຄອນ ຫຼວງ.
 12. ຈັກຕັ້ງ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຂຸມ, ສໍາມະນາ, ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການນໍາໃຊ້ສື່ຕ່າງໆທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດ ໝາຍ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ ແລະ ຊຸກຍູ້ນໍາໃຊ້ວິທະຍາສາດ,ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ທີ່ເໝາະສົມເຂົ້າໃນວຽກງານການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.
 13. ພົວພັນຮ່ວມມື, ພົບປະເຈລະຈາກັບອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຍາດແຍ່ງ ເອົາການສະໜັບ ສະໜຸນຊ່ວຍເຫຼືອ ທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ທຶນຮອນຕາມການຕົກລົງເຫັນດີຂອງກະຊວງ, ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ.
 14. ປະຕິບັດຂອບເຂດສິດອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງກະຊວງ, ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ.

 

ສ້າງຂື້ນໃນ ປີ 2015. ສະຫງວນລິຂະສິດໂດຍ: ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂລຊີແຂວງເຊກອງ, ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໃໝ່ຫົວເມືອງ, ເມືອງ ລະມາມ, ແຂວງ ເຊກອງ, ໂທຣ:(+856)38211646, ແຟກ:(+856)38211646
Powered by Joomla 1.7 Templates
xxxpornowatch
freeporntub
xnxxvid
tweensexxx
fullteenporno
pornvidwatch

hotoneporn

pornvidwatch
fullxxxpornvid
fullxxxpornvid
pornvidwatch
xxxsextres
xxxsexwatch
freexxxvideostube
fastmobilesporn fastmobiporn

sextresxxx

fullteenporno
sexmagporn
thebestpornosite
adultpornmovie http://realpornfilms.com http://romanporn.com http://pornominutes.net

http://duvpornxxx.com

http://toutpornxxx.org
http://eniporn.com
http://xxxteenhub.info
http://asianpornxxx.info

realpornhero

pornindianx.com

http://repornx.com
pornags.com Hot xxx clips http://hubpornindian.info
http://xssn.net
http://hotporntub.info xnxx xvideos

xnxx

xvideos
http://nesaporns.xyz
http://freeporntix.info
http://pornmalaysia.com
http://sexmaxfree.xyz
http://porntrixx.org http://pornminutes.org http://toutpornxxx.net
http://hollypornxxx.com
http://xxxporntimes.net
http://realpornotubex.com
bf xxx video bf xxx video
bf xxx video
new xxx bf video freexxxvideosporn
xxxsextresxxx
telexxxporn bozpornxxx
sexporntubexxx

watch xxx free in hd

chudai xnxx
www x video hd com
http://sexpornweekx.com